overview

  • Normal Laundry (20 hrs) 35,000 / 1 Kg
  • Express Laundry (05 hrs) 60,000 / 1 kg

84 Phan Chau Trinh, Hoi An (get direction)

Whatsapp 24/7
E-mail 24/7

price tABLLE

The keywords you can search us on Google: anh khoa laundry, anh khoa laundry hoi an, hoi an laundry, hoi an laundry service, hoi an vietnam laundry, laundry in hoi an, laundry service hoi an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *